Regulamin

SPIS TREŚCI:


1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Konto i jego rejestracja

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

5. Naruszenia Regulaminu

6. Reklamacje, uwagi, zgłoszenia

7. Postanowienia końcowe


1. Definicje

Gość – (w każdej odmianie) człowiek korzystający z Teleduperele, nieposiadający Konta lub do niego niezalogowany i przegląda Serwis Teleduperele w części dostępnej bez konieczności logowania do czego uprawniony jest wyłącznie Użytkownik.

Użytkownik – (w każdej odmianie) człowiek który zarejestrował Konto i ma dostęp do części Serwisu Teleduperele dostępnej dla ludzi którzy w wyniku rejestracji nabyli prawo logowania do części Serwisu Teleduperele dostępnej wyłącznie dla Użytkownika.

Konto – (w każdej odmianie) jest to część strony Teleduperele do której dostęp jest możliwy po zalogowaniu. Uprawnienia nabywa się poprzez formularz rejestracji. Zawiera zbiór danych powiązanych z Użytkownikiem, z informacjami o ogłoszeniach, statystykach ogłoszeń oraz danych niezbędnych do opublikowania ogłoszenia tj. numer telefonu, adres email, nazwę Użytkownika, województwo, miejscowość oraz zdjęcia.

Logowanie - uzyskanie dostępu do Konta poprzez podanie adresu email oraz potwierdzenia hasłem.

Partnerzy - Firmy które wspierają rozwój Teleduperele na zasadach określonych w odrębnych umowach.

Udane Inwestycje Sp. z o.o. - właściciel strony internetowej Teleduperele.pl

Kategoria – kategoria tematyczna (np. Motoryzacja, Elektronika, Nieruchomości), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.

Ogłoszenie – propozycja sprzedaży, pracy, wynajmu i usługi opublikowana przez Użytkownika w formie treści z możliwością dodania zdjęć.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Teleduperele.

Rejestracja – proces utworzenia przez Gościa Konta, co uwarunkowane jest akceptacją regulaminu w wyniku czego nabywa prawo dostępu do części Serwisu dostępnej wyłącznie po zalogowaniu. Po zalogowaniu Gość staje się Użytkownikiem.

Teleduperele – niniejsza strona internetowa której nazwa może być poprzedzona/zastąpiona słowem „Serwis”,

Usługa – umożliwienie Gościowi i Użytkownikowi, korzystania z Teleduperele na zasadach określonych Regulaminem.

2. Postanowienia Ogólne

1. Warunki korzystania z Teleduperele, w tym zasady Rejestracji, Logowania i publikacji Ogłoszeń i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin.

2. Teleduperele przetwarza dane osobowe Użytkowników, i działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

3. Gość może korzystać z ograniczonych funkcji Teleduperele na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Treści oraz zdjęcia publikowane w Teleduperele, w formie Ogłoszeń, niezależnie od ich formy, tj. tekst i grafika są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej Teleduperele. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania treści i zdjęć bez pisemnej zgody uprawnionych .

5. Teleduperele nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem Teleduperele. Do Transakcji zawartych z Użytkownikiem niebędącym przedsiębiorcą, nie mają zastosowania przepisy o ochronie praw konsumentów.

6. W ramach Usług Teleduperele możliwe jest: 
a) przeglądanie zawartości wszystkich stron w tym także dostepnych wyłącznie po zalogowaniu przez zarejestrowanych, którzy są Uzytkownikami.
b) korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności w tym głównie publikowanie Ogłoszeń bez dokonywania opłat.
c) promowanie ogłoszeń nie jest obecnie możliwe.

7. Do korzystania z Teleduperele w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi: 
a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
b) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer.
c) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (domyślnie włączone w przeglądarce).

8. Teleduperele dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić nieprzerwane i prawidłowe działanie Serwisu, zastrzegając sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu w celach usuwania awarii, rozbudowy, poprawiania funkcjonalności i innych koniecznych prac w tym informatycznych. Za przerwy w funkcjonowaniu Użytkownikowi i Gościowi nie przysługuje odszkodowanie ani zadośćuczynienie.

9. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem formularza kontaktowego przyjmują do wiadomości, że zapoczątkowana konwersacja nie jest prywatna, a jej treść może być zbierana i analizowana przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wyeliminowania prób oszustwa oraz wykrycia Kont Użytkowników wysyłających obraźliwe treści lub mogących nakłaniać do zachowania sprzecznego z prawem lub narazić na szkodę. Akceptując niniejszy Regulamin, Gość, a po zarejestrowaniu Konta także Użytkownik  potwierdzają, że nie wnoszą w tym zakresie sprzeciwu. Zainicjowana za pośrednictwem formularza kontaktowego korespondencja nie jest dostępna w Koncie Użytkownika. Wiadomości wysyłane są bezpośrednio na skrzynkę pocztową na podany przez Użytkowników adres email.

3. Konto i jego rejestracja

1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu, Gość powinien (1) dokonać Rejestracji Konta, (2) określić czy korzysta z Serwisu prywatnie czy jako przedsiębiorca i (3) korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu: 
a) publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
b) obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;
c) wysyłania wiadomości do innych Użytkowników (odpowiedzi kierowane są bezpośrenio na adres email Użytkownika)
d) wysyłania i odbierania wiadomości od Administratora Teleduperele.

2. Użytkownikiem może być każdy Człowiek

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto do celów prywatnych i jedno do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

4. Rejestracja Konta wymaga: 
a) wypełnienia i przesłania formularza dostępnego na stronie rejestracji Teleduperele, podania wymaganych w nim danych, w tym adresu email Użytkownika, hasła  i nazwy która będzie widoczna publicznie oraz dokonania wyboru rodzaju Konta „prywatne” lub „firmowe”.
b) zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji postanowień.
c) rejestracja zostaje zakończona poprzez aktywację Konta, linkiem otrzymanym w wiadomości. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta za co nie są pobierane żadne opłaty.

5.  W przypadku niedokonania aktywacji Konta w ciągu 24 godzin od otrzymania emaila potwierdzającego rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa, a Konto nie zostaje aktywowane. Ponownej rejestracji można dokonać od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email dopiero po uprzednim skontaktowaniu się z Teleduperele za pomocą formularza kontaktowego.

6. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Teleduperele ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Teleduperele w razie powzięcia informacji o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

8. Zmiany adresu email można dokonać wyłącznie po zalogowaniu.

9. Hasło można odzyskać w przypadku jego utraty na stronie https://teleduperele.pl/user/recover W celu odzyskania hasła trzeba mieć dostęp do adresu email który powiązany jest z Kontem Uzytkownika.

10. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta.

11. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika poprzez samodzielne usunięcie Konta bezpośrednio w zakładce „Edycja Konta” dostępnej po zalogowaniu.

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

1. Publikacja ogłoszeń przez Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza oraz przeczytania i zaakceptowania Regulaminu. Ogłoszenia mogą publikować tylko Użytkownicy po zalogowaniu. W treści Ogłoszenia nie można wpisywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza.

2.  Treści Ogłoszenia nie może naruszać przepisów prawa, zawierać słów, wyrażeń i określeń które mogłyby być zostać uznane za obraźliwe i sprzeczne z prawem. Musi być zgodna z prawdą. Każde ogłoszenie moderowane jest przed publikacją przez Administratora po dodaniu przez Użytkownika. Treść Ogłoszenia powinna zawierać opis przedmiotu/usługi, zgodny z prawdą i niewprowadzający w błąd co do cech przedmiotu/usługi i warunków transakcji. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Teleduperele. Treść Ogłoszenia stanowi nie tylko opis, ale także zdjęcia i wszystkie inne informacje podane przy publikacji Ogłoszenia. Przedmiotem ogłoszenia może być jedynie rzecz będąca w posiadaniu Użytkownika.

3. Kategoria / podkategoria do której ogłoszenie będzie zakwalifikowane nie może być sprzeczna z treścią ogłoszenia.  W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii, Teleduperele uprawnione jest do zmiany Kategorii na właściwą.

4. Podanie ceny w ogłoszeniu jest dobrowolne. W takim przypadku w treści ogłoszenia zamiast ceny będzie informacja „do negocjacji”.

5. Podanie numeru telefonu w treści ogłoszenia jest dobrowolne. Numer telefonu jest dostępny dla każdego kto przegląda ogłoszenie. W przypadku braku numeru telefonu, kontak będzie mozliwy wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego, co jest mozliwe tylko dla zalogowanych Użytkowników.

6. Do ogłoszenia mogą zostać dołączone cztery zdjęcia. Rozmiar każdego z nich nie może przekraczać 5 KB.

7. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika jest publiczne i dostępne dla wszystkich.

8. Numer telefonu podany do kontaktu będzie udostepniny bez konieczności logowania.

9. Formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie wiadomości dostepny jest wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników

10. Wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularza doręczane są na adres email podany przy publikowaniu ogłoszenia. Od tej pory wymiana wiadomości odbywa się bez pośrednictwa Teleduperele.

11. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Teleduperele  niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego publikacji w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Ze względu na specyfikę zasad działania internetu Teleduperele nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

12. Jedno ogłoszenie może zawierać tylko jeden przedmiot z wyłączeniem przypadku w którym Użytkownik posiada do sprzedania większą ilość tego samego przedmiotu.

13. Zabronione jest dodawanie więcej niż jednego ogłoszenia z tym samym przedmiotem.

14. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń z przedmiotami dla których nie ma odpowiednich Kategorii.

15. Okres publikacji Ogłoszeń wynosi 180 dni dla Kategorii "Usługi" i "Noclegi oferuję" oraz 28 dni dla pozostałych Kategorii.

16. Teleduperele powiadomi Użytkownika dwa dni przed zakończeniem terminu publikacji Ogłoszenia o możliwości przedłuzenia Ogłoszenia na kolejny okres.

17. Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry, a także usunąć Ogłoszenie w dowolnym czasie.

18. Publikowanie Ogłoszeń jest bezpłatne.

5. Naruszenia Regulaminu

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów z poszanowaniem niniejszego Regulaminu, Praw Człowieka i ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Każde działanie na szkodę Teleduperele, innego Uzytkownika i Gościa naraża na konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

2. Ogłoszenia naruszające Regulamin, przepisy prawa i dobre obyczaje, dobra osobiste będą usuwane.

3. Konto Użytkownika który narusza postanowinia Regulaminu zostanie zablokowane, co oznacza że nie będzie mógł się zalogować i korzystać z funkcji dostępnych dla Użytkownika.

3. Każdy ma możliwość zgłoszenia Ogłoszenia jako "spam", "źle sklasyfikowane", "zdublowane", "przedawnione", "obraźliwe" za pośrednictwem linku "zgłoś nadużycie", który jest na każdej stronie z Ogłoszeniem. Każde zgłoszenie będzie analizowane przez Teleduperele.

4. Reklamacje

1. Użytkownik i Gość mogą złożyć reklamację, uwagę, zgłoszenie kontaktując się w sprawie świadczonych usług:
a) pisemnie na adres: Udane Inwestycje Sp. z o.o., ul. Strażacka 2-7, 58-540 Karpacz
b) za pośrednictwem formularza kontaktowego
c) zalogowani Użytkownicy za pośrednictwem wsparcia dla Użytkowników


1. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także jego rozszerzenia.

2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem informacji dostepnej po zalogowaniu.

3. Niezależnie od postanowień Regulaminu, Uzytkownik ma prawo rozwiązać umowę w każdej chwili poprzez samodzielne usunięcie Konta zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu 3 Konto i jego rejestracja pkt. 11.

4. W celu rozwoju Teleduperele ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcji, które nie będą miały skutków negatywnych i mogłyby narazić Użytkowników na uszczerbek w związku z nabytymi prawami poprzez rejestracje Konta przed wprowadzeniem zmian.

5. Prawem dla umów i sporów pomiędzy Teleduperele, a Uzytkownikiem i Gościem jest prawo polskie.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Teleduperele w ramach Serwisu zostaną poddane mediacji, a w przypadku braku porozumienia zostaną skierowane pod ocenę sądom powszechnym właściwym dla siedziby Teleduperele.

Jelenia Góra, 17.04.2023r.

Teleduperele